Åbent brev til Socialminister Mai Mercado

Uddelingen af Satspuljen på børne- og socialområdet for 2019-2022 er offentliggjort. Under punkt 29 fremgår det, at international adoptionsformidling er tildelt 3,1 millioner i perioden.

Satspuljen er afsat med henblik på at forbedre levevilkårene for borgere på overførselsindkomster og svage grupper i det danske samfund. Adoptionspolitisk Forum og Åbenhed i Adoption påpeger her det problematiske i tildelingen af satspuljemidler til adoptionsformidling. Transnational adoption tilgodeser  en gruppe borgere, der alene for at blive godkendt til at adoptere skal tilhøre en indkomstgruppe, der ikke kan siges at være blandt de svageste grupper i samfundet..

Den eneste adoptionsformidlende organisation i Danmark er Danish International Adoption Agency (DIA), som er en privat organisation, der er en aktiv part i opretholdelsen af det transnationale adoptionssystem, der er ansvarlig for utallige ulovligheder. Det er for eksempel manglende dokumentation i forbindelse med transnationale adoptioner, manglende undersøgelse af forfalskede adoptionspapirer, samarbejde med kriminelle mellemmænd samt systematisk ignorering af rettigheder, både for de oprindelige familier samt de transnationalt adopterede.

Adoptionspolitisk Forum og Åbenhed i Adoption protesterer mod, at man bruger sociale støttemidler til at redde en privat organisation, hvis ydelser er baseret på udnyttelse af mindrebemidlede familier i lande uden for Danmark, for at tilgodese en efterspørgsel efter børn blandt barnløse borgere i Danmark, og hvor resultatet er, at udsatte familier i de lande, Danmark ønsker at hente børn fra, splittes. Adoptionspolitisk Forum og Åbenhed i Adoption påpeger, at det ikke er en menneskeret at adoptere, og at satspuljemidler ikke bør gå til et et system, der er præget af korruption og menneskehandel og ikke lever op til FNs Børnekonvention. Vi protesterer mod, at satspuljemidlerne skal gå til at forstærke den globale ulighed.

De mange skandaler taget i betragtning bliver dette et dobbelt slag i ansigtet på de mennesker, der virkelig har behov for støtte og hjælp. At lade satspuljemidlerne gå til en organisation, som leverer ydelser til middelklassen, og som ikke lever op til grundlæggende menneskerettigheder og internationale konventioner, som Danmark har ratificeret, er under al kritik. Hvis Socialministeren ønsker at hjælpe udsatte familier, burde støtten gå til netop denne gruppe borgere og ikke til en opretholdelse af adoptionssystemet.

 

Adoptionspolitisk Forum  Åbenhed i Adoption
Print Friendly, PDF & Email