Anbefaling til indholdet af en uvildig juridisk undersøgelse af Transnationale Adoptioner i overensstemmelse med Internationale Konventioner

Sendt til Social og Boligminister Pernille Rosenkranz-Theil samt socialudvalget den 15-4-2024

Som en dedikeret og ansvarlig aktør inden for beskyttelsen af adopteredes rettigheder, og i lyset af vores forpligtelse til at opretholde og fremme internationale standarder, fremsender Adoptionspolitisk Forum hermed en anbefaling til indholdet af en uvildig juridisk undersøgelse. En undersøgelse bør evaluere, hvorvidt Danmarks praksis og lovgivning vedrørende transnationale adoptioner er i fuld overensstemmelse med FN’s Børnekonvention og Menneskerettighedserklæringen.

Det er af yderste vigtighed at sikre, at alle transnationale adoptioner behandles og er blevet behandlet med det højeste niveau af integritet og ansvarlighed, ikke kun for at beskytte de involverede børn, men også for at styrke vores nationale og internationale anseelse og forpligtelse. Gennem denne undersøgelse søges det at kunne identificere eventuelle mangler i vores daværende og nuværende system og foreslå nødvendige ændringer for at sikre, at alle adopteredes rettigheder respekteres og beskyttes.

Vi anmoder om ministerens fulde støtte til at få gennemført denne undersøgelse, som bør være ledet af en uafhængig juridisk ekspertgruppe med dybdegående kendskab til adopteredes rettigheder og international lovgivning samt andre fagkyndige på området. Dette initiativ vil ikke kun demonstrere vores lands engagement i internationale menneskerettighedsstandarder, men også styrke vores offentlige politikker vedrørende adopteredes velfærd og sikkerhed.

Vi ser frem til regeringens positive engagement i dette kritiske initiativ og står til rådighed for at drøfte de nærmere detaljer i den foreslåede undersøgelse.

Med venlig hilsen

Yong Sun Gullach
Forperson
Adoptionspolitisk Forum


Målsætning: Undersøgelsen skal klarlægge, om den danske stat har overholdt sine internationale forpligtelser i relation til FN’s Børnekonvention, Menneskerettighedserklæringen og Haager Konventionen om Internationale Adoptioner, med særligt fokus på følgende områder:

 • Overholdelse af Grundlæggende Menneskerettigheder: Vurdere om transnationale adoptioner respekterer de adopteredes og deres første families menneskerettigheder, især i forhold til proces og behandling i afgiverlande.
 • Lovgivningsmæssig Overensstemmelse: Kontrollere, om adoptioner er udført i overensstemmelse med dansk og international lovgivning.
 • Tilsyn og Gennemsigtighed: Evaluere statens tilsyn med og rapportering af adoptionssager, inklusive håndtering af uretmæssigheder og dokumentforfalskninger.
 • Etisk og Økonomisk Ansvarlighed: Undersøge, om danske formidlingsbureauer er holdt etisk og økonomisk ansvarlige i tilfælde af urigtigheder og overtrædelser.

Yderligere målsætning: Undersøgelsen skal derudover klarlægge om den danske stat via den gældende adoptionspraksis har skabt incitament til ulovligheder gennem:

Samarbejde med afgiverlande uden tilstrækkeligt tilsyn:

 • Evaluering af samarbejde: Undersøge om staten førte et tilsyn med lovgivning og praksis i afgiverlande og sikrede deres kapacitet til at overholde internationale normer.

Manglende transparens og overvågning: Vurdere, hvordan staten sikrer transparens i adoptionssager, især fra lande med bekymrende menneskerettighedsforhold, samt håndtering og opbevaring af kritiske dokumenter.

 • Transparens ved Adoption fra Diktaturstater: Specifikt undersøge og rapportere om transparensen i processerne, der omhandlede adoptioner fra lande som f.eks. Filippinerne og Kina, hvor der er kendte overtrædelser af internationale konventioner og menneskerettigheder. Undersøge om baggrunden for hvert adopteredes situation var klar og tydelig, og at adoptioner fra disse områder var behandlet med forsigtighed og gennemskuelighed.
 • Arkivering af Adopteredes Dokumenter: Undersøge om staten sikrede forsvarlig opbevaring og arkivering af alle identitets- og sagsbehandlingsdokumenter, som kan bekræfte en adopterets identitet og ophav. Dette omfatter dokumenter fra DIA (Danish International Adoption) eller tilsvarende/tidligere organer, og undersøge om der skal implementeres stramme kontrolmekanismer for at bevare disse dokumenters integritet og tilgængelighed fremadrettet.

Manglende beskyttelse mod børnehandel:

 • Aktiv forebyggelse af ulovlig handel: Grundigt undersøge om den danske stat har reageret tilstrækkeligt ved mistanke om risiko for børnehandel, herunder brugen af børnehøstere eller private agenter. Dette indebærer, at staten ved indrapportering om brug af disse, styrkede de juridiske og operationelle rammer for at sikre, at ingen adoptioner sker under omstændigheder, der krænker de oprindelige families rettigheder eller barnets grundlæggende menneskerettigheder.
 • Beskyttelse af Første Families Rettigheder: Sikrede, at rettighederne for barnets første familie blev respekteret i hele adoptionsprocessen, og at der blev taget hensyn til familiedannelse og biologisk tilknytning, før en adoption blev godkendt. At hver enkelt adoptions ægthed og etik blev undersøgt.

Henvisning til Specifikke Konventionsbestemmelser:

 • Artikel 21 i FN’s Børnekonvention: Sikre, at alle adoptioner er i barnets bedste interesse, og at procedurerne overholder international standard.
 • Artikel 16(3) i Menneskerettighedserklæringen: Beskyttelse af familieenheden og barnets bedste interesser.

Stakeholder Inklusion:

 • Inkludering af Ekspertise: Undersøge om staten har sikret at inkludere eksperter og civilsamfundsorganisationer i processen for at sikre brede perspektiver og specialiseret viden.

Juridisk Rådgivning og Støtte:

 • Støtte til adopterede uanset alder: Undersøge om staten har tilbudt juridisk rådgivning for at beskytte rettighederne for alle involverede parter.

Denne tilgang vil ikke kun sikre en grundig og retfærdig behandling af de komplekse spørgsmål ved transnationale adoptioner, men også understøtte Danmarks engagement i og overholdelse af internationale aftaler og konventioner.

Print Friendly, PDF & Email