APFs vedtægter

1. Foreningens navn er Adoptionspolitisk Forum
2. Foreningens hjemsted er: 

Foreningens hjemsted er enten formandens eller kasserens hjemaddresse.

3 Foreningens formål er:
 • At adressere problemstillinger forbundet med adoption.
 • Gennem formidling af viden, monitorering af adoptionspraksis, og aktivisme tilstræbes at skabe bevidsthed om og advokere for forandring af adoptionssystemet.
 • At gøre adoption synlig i samfundsdebatten og sætte adoption på den politiske dagsorden.
 • At starte initiativer der kan lede til forandring i et stagneret adoptionssystem.
 • At bidrage til øget oplysning om aspekter forbundet med adoption.
 • At skabe et forum for folk berørt af adoption, hvor man kan støtte hinanden, dele viden og dele erfaring.
 • At samarbejde bredt, nationalt og internationalt.
4. Foreningen er ikke religiøs, partipolitisk eller kommerciel. Foreningen er uafhængig af andre foreninger, personer, institutioner og selskaber m.v.

Medlemskreds og kontingent

5. Medlemsberettigede

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, der har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig

foreningens formål, mission og værdigrundlag. Studerende eller andre på overførselsindkomst kan blive

fuldt medlem til et reduceret kontingent fastsat af bestyrelsen i forretningsordenen. Et medlem er

berettiget til:

 1. a) Stemmeret på generalforsamling.
 2. b) Deltage i arbejdsgrupper under Adoptionspolitisk Forum, samt tage initiativ til og være

tovholder på en arbejdsgruppe, såfremt arbejdsgruppens nedsættes i overensstemmelse med

foreningens formål, mission og værdigrundlag og er godkendt af foreningen.

Stk. 2. Som støttemedlem kan optages enhver der har betalt kontingent til foreningen. Et støttemedlemskab er uden stemmeret på generalforsamlingen. Støttemedlemmer må gerne bistå en arbejdsgruppe, men kan ikke påtage sig en tovholder funktion.

Stk. 3. Ansøgning om indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Indmeldelsen er først gældende ved indbetaling af kontingent.

Stk. 4. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen eller ved manglende indbetaling af kontingent.  Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

6. Eksklusion

Stk. 1. Ethvert medlem, som ikke respekterer vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, eller handler i strid med foreningens formål, mission og værdigrundlag kan af bestyrelsen ekskluderes, hvis et simpelt flertal i bestyrelsen godkender eksklusionen.

Stk. 2. Ethvert medlem kan eksluderes af bestyrelsen, hvis vedkommende bevidst skader foreningens ry og omdømme og/eller handler i strid med gældende lovgivning.

7. Kontingent

Stk. 1. Medlemmerne er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.

Stk. 2. Medlemskontingent opkræves én gang per regnskabsår.

Generalforsamling

8. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i 4. kvartal og indvarsles ved almindeligt brev/ email til samtlige medlemmer.

Stk. 3. Det er muligt at brevstemme til generalforsamlingen ved at indsende pr. brev eller elektronisk via angivet email oplyst i generalforsamlingsindkaldelsen senest samme dag generalforsamlingen er annonceret kl. 12. En brevstemme skal være underskrevet ved fuld navn og adresse.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 4. Arbejdsgruppernes beretning
 5. Revideret regnskab til godkendelse
 6. Godkendelse af næste års budget
 7. Indkommende forslag
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Stk. 5. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske seneste senest 14 dage før afholdelsen.

Stk. 6. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 7 skal ved navns underskrift tilstiles et bestyrelsesmedlem senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 7. Der udpeges på generalforsamlingen en uvildig stemmetæller der sikrer at bestyrelsens optælling er korrekt.

Stk. 8. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Stk. 9.  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages varsel og kan afholdes hvis over 50% af bestyrelsen ønsker det og skal afholdes, når over 30% af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for bestyrelsen.

Stk. 10. Indkaldelse til opstilling til bestyrelsen skal udsendes af bestyrelsen senest 4 uger inden generalforsamlingen og være bestyrelsen i hænde senest 15 dage inden generalforsamlingen med fuld navn samt kort begrundelse for opstilling.

9. Valg og afstemning

Stk. 1. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved simpelt flertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.  

Stk. 2. Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end 5 medlem(mer).

Stk. 3. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Ledelse

10. Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningen administreres af en bestyrelse på minimum 3 og maksimum 10 medlemmer, samt 2 suppleanter, der vælges for 2 år ad gangen. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson, kasserer og sekretær.

Stk.3.  På førstkommende bestyrelsesmøde fastsættes forretningsorden og træffes de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

11. Økonomi, Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.

Stk. 2. Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst een gang årligt.

Stk. 3. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

Stk. 4. Gaver der ikke er likvider skal komme medlemmerne til gode.

Stk. 5. Legater, sponsorater og andre bidrag fordeles således, at det kommer flest mulige medlemmer til gode, med mindre de er skænket med direkte henblik på brug til et nærmere specificeret formål.

Stk. 6. Kun kasseren og formanden har hæveret til foreningens konti.

Stk. 7. Ikke budgetterede hævninger der overskrider det beløb fastsat i forretningsordenen skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 8. Medlemmer, som ønsker det har krav på oplysninger til bevægelser på foreningens konti.

12. Tegningsret og hæftelse

Stk. 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af kasserer på fuldmagt.

Stk. 2. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 3. Der kan meddeles enkeltpersoner herunder menige medlemmer prokura.

Stk. 4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Stk. 5. Der kan uddeles prokura til netbank og kort til kassereren.

Stk. 6. Kassereren kan tegne foreningen uden fuldmagt

Vedtægtsændring og opløsning af foreningen

13. Vedtægtsændring og opløsning af foreningen

Stk. 1. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 1 måned efter.

Stk. 2. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget.  På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Stk. 4. Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturligt i forlængelse af foreningens eget formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 18-11-2018

Yong Sun Gullach
Ordstyrer

Print Friendly, PDF & Email