Svar fra Adoptionspolitisk Forum på Ankestyrelsens Høring

København den 17-2 2021

Svar fra Adoptionspolitisk Forum på Ankestyrelsens Høring om ventelistesystemet, godkendelsesforløbet og godkendelsesrammen for kommende adoptanter.

Adoptionspolitisk Forum vil overordnet stille følgende spørgsmål til Ankestyrelsen og Astrid Krag om ræsonnementet i at invitere DIA ind i arbejdsgruppen, hvilket ikke er specifik nævnt i bilag 1 brev til Ankestyrelsen, når fakta er at: 

  1. DIA ikke besidder den faglige kompetence indenfor national adoption
  2. DIA er en privatejet organisation under tilsyn af Ankestyrelsen, hvorfor man må formode at de ikke kan sidde som ligestillede samarbejdspartnere 
  3. DIA qua sin svækkede økonomi besidder en interesse i at udvide sit område, selvom det har været påvist gennem årene at de ikke evner at skabe et etisk forsvarligt fundament for transnational adoption

Hernæst vil Adoptionspolitisk Forum påpege at denne redegørelse tydeligt viser, at der mangler viden om hvorfor der ikke er nok adoptanter til national adoption. Vi opfordrer til at denne viden tilvejebringes. Det virker problematisk at man forsøger at etablere en løsningsmodel på et område man endnu ikke har reel viden om. 

Endeligt er Adoptionspolitisk Forum dybt bekymret for den nye lov om tvangsadoptioner. Den eksplosive forøgelse af tvangsadoptioner på national basis stiller spørgsmålstegn ved den oprindelige families retssikkerhed ligesom det fremsendte materiale ikke tager højde for kulturel bias mod grupperinger af anden etnisk herkomst end dansk som beskrevet i Notat 1,  

Adoptionspolitisk Forum kommenterer på følgende i Høringsbrevet af 5. januar 2021 side 1: 

Spørgsmål A: 

Adoptionspolitisk Forum noterer sig at Ankestyrelsen anser den nuværende ordning med ventelister, som en model der skal videreføres, i stedet for at nytænke området. 

Vi ser ikke det nuværende ventelistesystem som værende optimalt og applicerbart til et nationalt venteliste system da: 

  1. Matching kun har fundet sted i yderst begrænset omfang og derfor aldrig fungeret optimalt for barnets bedste
  2. Børn bliver et til/fravalg hvor fokus er på adoptanter ønsker og behov og ikke barnet

Spørgsmål B:
Adoptionspolitisk Forum noterer sig at der er modstridende tiltag i svaret fra Ankestyrelsen og i Bilag 3.


Ankestyrelsen opererer i bilag 2 med en juridisk lukket adoption og vælger dermed eklektisk fra FNs Børnekonvention ved alene at forsøge at opretholde et subsidiaritetsprincip fortolket i sin snævrest mulige forstand. Subsidiaritetsprincippet eller nærhedsprincippet bør omfatte FNs Børnekonventions Artikel 3 stykke 2 og Artikel 7 stykke 1 – der omhandler barnets ret til at kende ophav og dermed bør anbefalingen om størst mulig geografisk afstand bortfalde.

Adoptionspolitisk Forum finder det desuden interessant at man ønsker at opretholde subsidiaritetsprincippet på nationalt niveau, når man ikke håndhæver dette inden for international adoption.  

Vi mener det bør være Ankestyrelsens pligt at forvalte og sikre den adopteredes rettigheder i forhold til at kende sit ophav samt til at følge den viden og de anbefalinger Ankestyrelsen selv peger på i Bilag 3 kapitel 2 side 8 og kapitel 5 ifht. åbenhed i adoption. Dette bør have samme betydning ved nationale adoptioner også selvom der er tale om tvangsadoptioner.

Derudover påpeger vi følgende: 

  1. De kompetencer der bør være tilstede for adoptere nationalt som oftest er forskellige for de kompetencer som man skal have for at adoptere internationalt hvorfor sammenfald i ventelister og adoptionsforberedende kurser som udgangspunkt og enkeltstående tiltag virker som en dårlig løsning.   
  2. Det bør gøres obligatorisk at ansøgere får en uvildig professionel udredning, for at sikre at de psykologisk og psykosocial har ressourcer til den konkrete barn i forbindelses med matching. 
  3. Ved national matching skal man være opmærksom på, at der kan være børn med familie med en anden kulturel oprindelse. 

Spørgsmål C

Adoptionspolitisk Forum mener ikke at adoption er en løsning på et dårligt fungerende plejesystem, som denne lov om tvangsadoption forsøger at tilvejebringe. 

Fokus bør være at sikre barnets tarv og at tiltag derfor må være en individuel og professionel vurdering af hver enkelt sag. Derfor er det vigtigt at der stadig er et professionelt og velfungerende plejesystem til rådighed, der løbende opgraderes kompetence- og ressourcemæssigt. 

Endeligt savner Adoptionspolitisk Forum at der ydes bistand til de oprindelig forældre og familier således at midlerne prioriteres til at sikre en øget forældreegnethed eller pleje i nærmeste familier.    

Adoptionspolitisk Forum vil afslutte med at bemærke en problematiske sammenblanding af interesser, når den private organisation DIAs økonomi nævnes gentagne gange. DIAs økonomi nævnes som en offentlig interesse faktor, der har en betydning for denne evaluering på eksempelvis side 5 i bilag 2 svar fra Ankestyrelsen.

Som en privat organisation er det Ankestyrelsens rolle at føre tilsyn med DIA, ikke aktivt at forsøge at konstruere en model, der sikrer en privat organisations opretholdelse. I forhold til Kommissoriet bør dette arbejde altid foregå selvstændigt. 

Med venlig hilsen
Adoptionspolitisk Forum

APFSvar til Ankestyrelsen17-2-2021

Print Friendly, PDF & Email