Adoptionspolitisk høringssvar til dialogmøde om et nyt familieretligt system

Den 18. august 2017 indkalder Børne og Socialministeriet til et dialogmøde om forslag til et nyt familieretslitgt system. Adoptionspolitisk Forum bidrog med følgende svar:

En helhedsorienteret tilgang

Adoptionspolitisk Forum ser dette tiltag som en reaktion på den opmærksomhed, der har været i sagerne om fejl i anbringelser af børn. Men da dette tiltag omfatter samtlige områder af familieretsystemet herunder adoption – finder Adoptionspolitisk Forum overordnet at det udsendte materiales ensidige fokus på et snævert hjørne af familieretsområdet overser eventuelle konsekvenser for det fulde område.
Som udgangspunkt er den foreslåede model bygget op omkring en norsk model. Det er ikke betryggende velvidende at Norge har flere gange afvist at følge anbefalinger fra FNs børnekonvension (2016) og FNs menneskerettighedråd (2014). Derfor mener Adoptionspoltisk forum ikke at en Norsk model er ønskværdig eller anbefalelsesværdig som forbillede i forhold til en revidering af danske forhold i forhold til det
familieretslige område.
Ydermere finder Adoptionspolitisk Forum at modellen ikke styrker udsatte familiers retssikkerhed eller afhjælper disse familier med at kunne bevare deres familieliv. Et trygt og støttende forløb for barnet I forhold til den fremlagte model har Adoptionspolitisk Forum flere betænkeligheder ved at sikre barnets tarv. Med reference til FNs børnekonvention, bl.a. barnets ret til at blive hørt, kan vi ikke anbefale en enstrenget model fordi:
1.    Der er ikke en klar adskillelse mellem rådgivningsrum og afgørelsesrum og der er og for gensidige afhængigheder.
2.    Henlæggelse af domstolsafgørelse i civile søgsmål med risiko for overskridelse af FNs børnekonvention (se s.76/side 2 af bilaget Danmarks Domstoles betænkeligheder ved en ren administrativ sagsbehandling af alle familieretlige sager).
3.    En sammenblanding af socialretslige og familieretslige sager – her må vi på det kraftigste tilbagevise Ankestyrelsens anbefaling af en sammentænkning af disse to områder (p. 80/s. 1 af Ankestyrelsens opmærksomhedspunkter til et fremtidigt enstrenget system på familieretten)

Et sagsforløb tilpasset de konkrete behov

Adoptionspolitisk Forum finder følgende problematisk set i lyset af lovændringen om tvangsadoptioner i Danmark, og mener grundlæggende at adoption ikke må eller skal  være en del af anbringelsessystemet. I den optik kan vi ikke gå ind for den nye model, da præcist dette kan blive styrket i forhold til følgende punkter:

  1. Det kommende nævns bemyndigelse til at tage sager op af egen drift
  2. Manglende mulighed for at omstøde et kommende nævns afgørelser

Et samlet vidensfundament

At samle viden eller på anden måde skabe et videnscenter bør kunne ske uden at omstrukturere hele området. Dog vil Adoptionspolitisk Forum anfægte uafhængigheden af  det såkaldte videncenter inden for adoptionsområdet Ankestyrelsen mener at have samlet gennem Adoptionsnævnet og anbefaler IKKE, at man følger Ankestyrelsens model.

Retssikkerheden i fokus

Adoptionspolitisk Forum mener ikke, man i tilstrækkelig grad sikrer retssikkerheden for den enkelte borger i den fremlagte model. Man bør i etableringen af store administrative enheder antage en yderst konservativ holdning i forhold til bemyndigelse af sådanne.
Den fremlagte model kan ikke entydigt siges at være konstrueret i henhold til FNs børnekonvension. Derudover er der flere uklare punkter i modellen herunder appelmuligheder, uvildighed og mulig viderebehandling i domstolsregi som gør at Adoptionspolitisk Forum IKKE kan gå ind for den fremlagte administrativ model.

 

Svaret kan downloades her: APFsvartildialogmoedeomfamilieretssystem

Print Friendly, PDF & Email