Adoptionspolitisk Forums svar til Social- og Indenrigsministeriet

Hermed følger Adoptionspolitisk Forums svar til Social- og Indenrigsministeriets udkast til forslag til Lov om ændring af lov om Familieretshuset, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Opfølgning på etableringen af det nye familieretlige system m.v.)

Adoptionspolitisk Forum kan ikke tilslutte sig:

3. I § 23 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Adgangen til at få orientering og få udleveret dokumenter efter stk. 1 bortfalder, når barnet er midlertidigt placeret efter § 32 a i adoptionsloven. Dette har virkning fra det tidspunkt, hvor institutionen m.v. modtager meddelelse om, at barnet er midlertidigt placeret efter § 32 a i adoptionsloven.«

2. I § 16 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Stk. 1-4 gælder ikke ved ansøgning om navngivning og navneændring, der indgives i

forbindelse med anmodning om udstedelse af adoptionsbevilling.«

Adoptionspolitisk Forum finder at den oprindelige families ret til at klage eller gøre indsigelser underkendes – dvs. at den oprindelige familie bør kunne få adgang til barnets dokumenter indtil adoptionen er endelig ligesom at et navneskift først bør komme på tale efter adoptionsbevillingen er udstedt. Det bør ligeledes sikres at den adopterede kender til oprindeligt navn og familie og kan have retten til at tage dette navn igen uden omkostning, hvis den adopterede måtte ønske dette på et senere tidspunkt.

Mvh

På vegne af Adoptionspolitisk Forum
Yong Sun Gullach
Forperson for Adoptionspolitisk Forum

Print Friendly, PDF & Email