Ændringsforslag til adoptionsloven åbner igen op for donationer

Høring over ændring af adoptionsbekendtgørelsen

Adoptionspolitisk forum har modtaget forslag til lovændringer og har følgende kommentarer.
Generelt mener vi at på dette område beskytter Haagerkonventionen ikke børns rettigheder i tilstrækkelig omfang og at Social- og Ældreministeriet bør følge FNs Børnekonvention.

Derudover har APF følgende kommentarer:
Adoptionsbekendtgørelsen – Kap 5
§ 18 stk 2). til at adoptere (et barn, der bringes i forslag fra en dansk ogeller udenlandsk adoptionsformidlende myndighed eller organisation (generel godkendelse).
§ 35. Det skal fremgå af godkendelsen, om den omfatter
1) en adoption af et barn, der bringes i forslag fra en dansk og udenlandsk adoptionsformidlende myndighed eller organisation (generel godkendelse),  ,. en adoption, der formidles enten af en formidlende organisation eller af Adoptionsnævnet,
2) en national adoption af et konkret barn, eller
3) en adoption, som ansøgeren har tilladelse til at gennemføre uden at være tilmeldt en formidlende organisation, jf.§ 45

APF kommentar til ændringer – Kap 5: § 18 stk 2) & § 35.
Adoptionspolitisk Forum læser dette, som at I juridisk samstiller nationale og internationale  adoptioner.
Vi finder, der er særskilte og selvstændige problematikker under de to områder og hvis man ønsker en samstilling, bør dette bl.a. betyder at den retssikkerhed oprindelig familie har i Danmark under kapitel 3, bør og skal ydes internationalt og at der kun kan adopteres internationalt fra lande, der kan garantere den samme retssikkerhed.

Adoptionsbekendtgørelsen – Kap 5 § 36
§ 36. NårSøger en ansøger får en med generel godkendelse som adoptant efter § 18, stk. 1, nr. 2, om national fremmedadoption, sender Familieretshuset sagen til Adoptionsnævnet med henblik på national adoption, jf. § 65. Ansøgeren kan samtidig være tilmeldt en formidlende organisation, jf. § 44.
Stk. 2. Ansøgeren kan på ethvert tidspunkt før og efter godkendelse som adoptant fravælge national adoption. Hvis ansøgeren også søger international adoption, fravælges national adoption, når den formidlende organisation sender ansøgningen om international adoption til det kommende afgiverland.
Stk. 3. En ansøger kan på ethvert tidspunkt fravælge international adoption.
Stk. 4. Adoptionsnævnet og den adoptionsformidlende organisation sikrer gensidig orientering om en ansøgers valg efter stk. 2 og 3.

APF kommentar til ændringer – Kap 5 § 36
Adoptionspolitisk Forum læser dette som at man juridisk forsøger at påtvinge et hierarki inden for national og international adoption, således at man først og fremmest er pålagt en national adoption. Vi finder at dette er en usund fremgangsmåde, der alene har til formål, at få lempelsen af nationale tvangsadoptioner til at være bæredygtig. Da vi ikke finder at adoption er en løsning på et dårligt plejesystem, kan vi naturligvis ikke gå ind for at nationale adoptioner juridisk skal samstilles med internationale

Adoptionsbekendtgørelsen – Kap 6 § 59
§ 59. En adoptionsformidlende organisation må kun yde donationer og udføre hjælpearbejde med tilknytning til adoptionshjælp. Dette hjælpearbejde skal godkendes af Ankestyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Vurderingen af hjælpearbejde og donationer efter stk. 1, som udenlandske organisationer efter afgiversamarbejdslandets lovgivningregler skal yde for at formidle adoptioner fra landet, sker i forbindelse med stillingtagen til en dansk organisations ansøgning om tilladelse til at samarbejde med landet. Hjælpearbejde og donationer kan kun ske i forhold til afgiverlande, hvor betalingen foretages til afgiverlandets
 centralmyndighed eller er reguleret i afgiverlandets lovgivning.

APF kommentar til ændringer – Kap 6 § 59
NEJ, Adoptionspolitisk Forum må på det kraftigste protestere over denne opblødning i § 59.
Hjælpearbejde, donationer og i det hele taget overførsel af penge kan og skal ikke være indblandet i international adoption. Erfaringer viser det skaber grobund for en øget ulighed, en handel med børn og uetisk adfærd, når penge indskrives som en del af processen. Hele denne paragraf burde alene hedde “adoptionsformidlende organisationer må ikke yde donationer eller udføre hjælpearbejde”.
Det er forkasteligt at dette genintroduceres efter de mange års oplysningsarbejde der har fundet sted om de store problematikker, dette har medført og fremadrettet vil medføre.
Kan en international adoption ikke finde sted uden disse økonomiske transaktioner, vidner det med al tydelighed om de store problematikker, der findes indenfor international adoption og hvorfor international adoption ikke er eller kan blive en etisk praksis.

Med Venlig hilsen
Adoptionspolitisk Forum

Hent svaret som pdf her: Høring til ændring af adoptionsbekendtgørelsen

Print Friendly, PDF & Email