Adoptionspolitisk Forums Pressemeddelelse til Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem

De adopteredes rettigheder er glemt – igen

Ankestyrelsen offentliggjorde i 26-6-2014 med deres Helhedsanalyse af det danske adoptionssystem, og Adoptionspolitisk Forum hilser en gennemgribende ændring velkommen på dette område. Dog skuffer analysen alvorligt på en række områder.

For det første cementerer analysen stadig myten om adoption som en hjælp: “International adoption er kun én blandt flere måder at hjælpe børnene fra afgiverlande, hvor der som oftest er et massivt behov for hjælp udefra” (side 21). Adoptionspolitisk Forum påpeger at transnational adoption hverken kan eller må ses som en humanitær gerning i sin nuværende form, men at det må anskues som en model hvorpå vesten afhjælper ønsket om et barn.

For det andet påpeger Helhedsanalysen allerede på side 14 “Det primære problem er det faldende formidlingstal”. Adoptionspolitisk Forum er meget uenig i, at dette skulle være det primære problem indenfor det danske adoptionssystem. Antallet varetager ikke den transnationelt adopteredes tarv, sikrer ikke lovlige adoptioner samt opbygger ikke en forsvarlig adoptionsmodel. Vi understreger at dette må og skal være det primære fokus for enhver revidering på området. Antallet af formidlinger eller mangel på disse undskylder på ingen måde de nuværende adoptionsbureauers katastrofale forvaltning af- og det utilstrækkelige tilsyn på området.

Adoptionspolitisk Forum kan ydermere konstatere, at Helhedsanalysen udelukkende fokuserer på hjælp til adoptanterne “Derudover skal der fra tidspunktet for godkendelse som adoptant til hjemtagelsen af et barn stilles vejledning og støtte til rådighed for de kommende adoptanter” (side 14). Vi vil hermed konkludere, at den gammeldags model, hvor hensynet og rettigheder til kommende adoptanter, alene tilgodeses. Vi må igen understrege at den adopteredes tarv skal vægtes højest, og at råd og vejledning bør følge barnet allerede fra afgiverlandet og ikke begrænse sig til modtagerland, som Helhedsanalysen foreslår nu.

Konklusionen fra Adoptionspolitisk Forum er, at analysen ikke formår at rydde gennemgribende op i adoptionssystemet. Den har ikke den adopterede som førsteprioritet. Vi har ikke tillid til, at der kan føres et nødvendigt tilsyn med de tre foreslåede modeller.Og vi finder ikke begrebet “etiske adoptioner” tillidsvækkende. Det bør handle om, hvordan lovlige adoptioner i henhold til FNs børnekonvention skal sikres taget i betragtning af, at Helhedsanalysen konkluderer: “En anden præmis for valget af samarbejdsparter er det grundlæggende princip, at samarbejdet om international adoption baserer sig på tillid til det andet lands håndtering af sine ansvarsområder i henhold til konventionen.” (side 15).

Adoptionspolitisk Forum er opmærksomme på, at kommissoriets dialogmødespørgsmål afspejler at præmissen var lagt smalt, idet de blandt andet ikke indeholdte f.eks. stillingtagen til FNs Børnekonvention, oprindelige familiers rettigheder, hjælp, støtte og rådgivning til de berørte parter, samt manglende implementering af- og midler til relevant og nutidig forskning på adoptionsområdet. Endeligt skal det nævnes, at Helhedsanalysen benævner den offentlige debat som “funderet i enkeltsager eller udfordringer i forhold til enkelte samarbejdslande.” (jf. s. 7). Det kan siges at være en mild underdrivelse taget i betragtning af, at der er fundet fejl i samtlige sager hos AC Børnehælp, at Danadopt tidligere har været suspenderet samt at Terre des Hommes ophørte grundet problematisk formidling og senest suspenderingen af formidling fra Nigeria.

Adoptionspolitisk Forum fastholder stadig at:

  • Der ikke indgås samarbejde med afgiverlande, der ikke har ratificeret og implementeret FNs Børnekonvention i sin helhed.
  • Der etableres et fuldstændigt uvildigt tilsyn.
  • Adoptionslovgivningen i det mindste har den adopteredes behov og rettigheder som primære målsætning – herunder uvildig rådgivning samt hjælp til voksne adopterede.
  • Det er nødvendigt med en gennemgribende og kritisk undersøgelse af fejl og mangler i sagsbehandlinger og dokumenter gennem hele adoptionshistorien.

Derudover skal nævnes en fejllæsning af vores udspil på side 70 i Helhedsanalysen – Adoptionspolitisk Forum har på intet tidspunkt peget på organisationerne som varetagere af adoptionsformidling. Vi har i vores høringssvar til dialogmødet udelukkende taget afsæt i den aktuelle struktur.

 

Her kan du finde Helhedsanalysen

http://sm.dk/publikationer/helhedsanalyse-af-det-danske-adoptionssystem  

 

 

Fakta

ADOPTIONSPOLITISK FORUM BLEV DANNET I JANUAR 2014 OG TÆLLER I DAG OVER 300 TILHÆNGERE. FORENINGEN ER EN ÅBEN IRRELIGIØS OG IKKE PARTIPOLITISK FORENING, DER BREDT REPRÆSENTERER BL.A. ADOPTEREDE, ADOPTANTER, NATURLIG FAMILIE OG ANDRE MED INTERESSE I TRANSNATIONAL ADOPTION. FORENINGENS FORMÅL ER BREDT AT FORMIDLE VIDEN OG INITIERE FORANDRING INDEN FOR TRANSNATIONAL ADOPTION.

Print Friendly, PDF & Email